آیین وروجک ما

در من جوانه ای روییده زنده و زیبا به یمن شکفته شدنش اوج میگیرم...در من جوانه ایست روینده از من...که با نفس هایش جان میگیرم...